Building Blocks for Liquid Crystals

Phenyl 1-hydroxy-2-naphthoate

Phenyl 1-hydroxy-2-naphthoate

Benzoic acid, 4-[4-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]butoxy]-, 2-methyl-1,4-phenylene ester

Benzoic acid, 4-[4-[(1-oxo-2-propenyl)oxy]butoxy]-, 2-methyl-1,4-phenylene ester

4'-Iodoacetophenone

4'-Iodoacetophenone

9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3,3'-Bi-9H-carbazole

9-[1,1'-biphenyl]-4-yl-3,3'-Bi-9H-carbazole

2,7-Dibromo-9H-carbazole

2,7-Dibromo-9H-carbazole

B-(9-phenyl-9H-carbazol-4-yl)-Boronic acid

B-(9-phenyl-9H-carbazol-4-yl)-Boronic acid

N-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine

N-([1,1'-biphenyl]-3-yl)-9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-amine

4-(2-propen-1-yloxy)-4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl Ester Benzoic Acid

4-(2-propen-1-yloxy)-4'-cyano[1,1'-biphenyl]-4-yl Ester Benzoic Acid

1-(7-broMo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloro-Ethanone

1-(7-broMo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-chloro-Ethanone

9-(3-(4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9H-carbazole

9-(3-(4-chloro-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)-9H-carbazole

3-(Trans-4-propylcyclohexyl)fluorophenyl

3-(Trans-4-propylcyclohexyl)fluorophenyl

1-Naphthaleneboronic acid

1-Naphthaleneboronic acid

4,4'-Bis(hexyloxy)biphenyl

4,4'-Bis(hexyloxy)biphenyl

(6-isopropyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid

(6-isopropyldibenzo[b,d]furan-4-yl)boronic acid

4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenylboronic Acid

4-(trans-4-Pentylcyclohexyl)phenylboronic Acid

10-(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)-7H-benzo[c]carbazole

10-(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)-7H-benzo[c]carbazole

4-Butoxybenzoic acid

4-Butoxybenzoic acid

trans-4'-Ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one

trans-4'-Ethyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-one

4'-Propylbiphenyl-4-boronic Acid

4'-Propylbiphenyl-4-boronic Acid

Cholesterol n-amyl carbonate

Cholesterol n-amyl carbonate