Light Emitters & Dopants

4-Pentylphenyl 4-methylbenzoate

4-Pentylphenyl 4-methylbenzoate

4-METHOXYPHENYL 4-PROPYLBENZOATE

4-METHOXYPHENYL 4-PROPYLBENZOATE

9H-Carbazole-3-carboxylic Acid

9H-Carbazole-3-carboxylic Acid

4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran

4-(Dicyanomethylene)-2-methyl-6-(4-dimethylaminostyryl)-4H-pyran

4-BROMO-BENZO[B]THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID

4-BROMO-BENZO[B]THIOPHENE-2-CARBOXYLIC ACID

Luminol

Luminol

4-Heptyloxy-4-biphenylcarbonitrile

4-Heptyloxy-4-biphenylcarbonitrile

4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl

4-Cyano-4'-n-octyloxybiphenyl

4,4'-bis[4-(Diphenylamino)styryl]biphenyl

4,4'-bis[4-(Diphenylamino)styryl]biphenyl

2-(9H-Carbazol-9-yl)acetic Acid

2-(9H-Carbazol-9-yl)acetic Acid

4-HYDROXYCARBAZOLE

4-HYDROXYCARBAZOLE

4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl

4-Butoxy-4'-cyanobiphenyl

1-Hydroxypyrene

1-Hydroxypyrene

2-Chloro-3-nitrothiophene

2-Chloro-3-nitrothiophene

Ir(MDQ)2(acac)

Ir(MDQ)2(acac)

Methyl 2-Thiophenecarboxylate

Methyl 2-Thiophenecarboxylate

2-Iododibenzo[b,d]furan

2-Iododibenzo[b,d]furan

4-Ethylcyclohexanone

4-Ethylcyclohexanone

2,6-Dimethoxynaphthalene

2,6-Dimethoxynaphthalene