Battery Materials

1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium Bis(fluorosulfonyl)imide

1-(2-Methoxyethyl)-1-methylpyrrolidinium Bis(fluorosulfonyl)imide

Phosphoric aciddiphenyl ethylhexyl ester

Phosphoric aciddiphenyl ethylhexyl ester

3-METHYL-N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE

3-METHYL-N-BUTYLPYRIDINIUM CHLORIDE

Tributyl(methyl)ammonium Dicyanamide

Tributyl(methyl)ammonium Dicyanamide

1,2,2,3-Propanetetracarbonitrile

1,2,2,3-Propanetetracarbonitrile

1-Anthraquinonesulfonic acid sodium salt

1-Anthraquinonesulfonic acid sodium salt

Sodium Bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide

Sodium Bis(nonafluorobutanesulfonyl)imide

Potassium bisnonafluoro-1-butanesulfonimidate

Potassium bisnonafluoro-1-butanesulfonimidate

3,3'-(Butane-1,4-diyl)bis(1-vinyl-3-imidazolium) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

3,3'-(Butane-1,4-diyl)bis(1-vinyl-3-imidazolium) Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

Lithium nonafluorobutanesulfonate

Lithium nonafluorobutanesulfonate

Magnesium bis(trifluoromethanesulfonimide)

Magnesium bis(trifluoromethanesulfonimide)

2-Vinylanthraquinone

2-Vinylanthraquinone

Tris(1,3-Dichloro-2-Propyl)Phosphate

Tris(1,3-Dichloro-2-Propyl)Phosphate

Ethyl(3-methoxypropyl)dimethylammonium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

Ethyl(3-methoxypropyl)dimethylammonium Bis(trifluoromethanesulfonyl)imide

Sodium tetrafluoroborate

Sodium tetrafluoroborate

Lithium tetrafluoroborate

Lithium tetrafluoroborate

1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM NITRATE

1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM NITRATE

1-Ethyl-3-methyl-3-imidazolium Acetate

1-Ethyl-3-methyl-3-imidazolium Acetate

1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate

1-Ethyl-3-methylimidazolium Trifluoromethanesulfonate

1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE

1-ETHYL-3-METHYLIMIDAZOLIUM METHANESULFONATE